KUNTAVAALIOHJELMA 2021


KONTIOLAHTI PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ. ME PIDÄMME HUOLTA KONTIOLAHDESTA.

Kontiolahden sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa toimivaa ja
inhimillistä Kontiolahtea yhteistyössä eri puolueiden, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa. Haluamme  puolustaa aktiivista työllisyyspolitiikka ja huolehtia kuntataloudesta niin, että
Kontiolahti voi järjestää ja saada hyviä peruspalveluja lähipalveluina. Elävät kylät ovat Kontiolahden vahvuus ja voimavara, koulut ovat kylien sydän. Teemme työtä laajan kyläkouluverkkomme säilyttämisen puolesta. 

 
HYVINVOINTI-, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Hyvinvointi toimivassa arjessa käsittää asioita laajasti, kuten
katujen ja teiden kunnossapitoa, liikunta- ja vapaa-aika- ja
kulttuuripalveluja. Meille nämä ovat tärkeitä asioita. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kuuluu Siun sotelle.
Haluamme turvata Kontiolahden nykyiset sotepalvelut. Lehmon
terveyskeskuspalvelut tulee säilyttää ja niitä tulee kehittää
alueen asukkaiden tarpeet huomioiden. Toimimme sen puolesta, että
maakuntaamme saadaan sellainen sote -malli, jossa kuntalaistemme
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kaikille
yhdenvertaisia. Painopisteen on oltava julkisissa lähipalveluissa.

Myös uusien palvelumuotojen, kuten laadukkaiden liikkuvien
lähipalveluiden kehittymiselle tulee antaa tilaa. Joustavia
palveluaikoja tulee kehittää kuntalaisten tarpeista lähtöisin. 


LAADUKAS VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIO

Pidämme huolta, että kunnassamme panostetaan varhaiskasvatuksen ja
perusopetuksen resursseihin. Tavoitteenamme on kehittää avoimen
päiväkodin lisäksi uusia matalan kynnyksen palvelumuotoja
lapsiperheille. Olemme mukana järjestämässä 5-vuotiaiden
esikoulutoimintaa, jonka toivomme vakiintuvan käytännöksi. 
Haluamme kuntana tehdä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston puheterapeuttikoulutuksen kanssa. 

Olemme tehneet työtä Lehmon ja kirkonkylän yhtenäiskoulujen
perustamisen puolesta. Pidämme tärkeänä asiana, että koulujen
henkilökuntaa pääsee vaikuttamaan asioissa. Päättäjinä huolehdimme
siitä, että perusopetukseen panostetaan niin, että jokainen
peruskoulunsa päättänyt nuori saa jatkokoulutuspaikan.
 
Haluamme jatkossakin olla vaikuttamassa peruskoulujen toimivuuteen
laadukkaina ja terveinä oppimisympäristöinä sekä olla mukana
lukion vetovoimaisuuden kehittämistyössä. Haluamme turvata
oppilashuollollisen työn kouluissa varmistamalla riittävät
oppilashuoltoresurssit: kuraattorit, psykologit, terveydenhoitajat.
Kiusaamiselle on asetettava nollatoleranssi Ja kunnassa on tehtävä Kiusaamisen ehkäisyn toimenpideohjelma. Erityistä tukea
tarvitsevien lasten tukiresurssit on uudessa, kaikille yhteisen
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen mallissa turvattava.

Päättäjänä huolehdimme siitä, että perusopetukseen panostetaan
niin, että jokainen peruskoulunsa päättänyt nuori saa
jatkokoulutuspaikan.


ASUMINEN JA KAAVOITUS 

Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden vuokra-asuntojen rakentamista tulee
lisätä. Aktiivisella kaavoituspolitiikalla ja rakentamisella
haluamme vaikuttaa siihen, että nuorilla on mahdollisuus
itsenäistyä ja asua Kontiolahdella. Haluamme vaikuttaa siihen, että
Kontiolahden asuntorakentaminen on monipuolista.
 
Kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee huomioida liikenneturvallisuus
pää- ja sivuteillä sekä kaduilla ja kevyenliikenteenväylillä.


IKÄIHMISET

Jokaisella ihmisellä on oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen.
Aktiiviset ikäihmiset pitävät kunnan vireänä ja kunta pitää
aktiivisuudellaan ikäihmiset vireinä. Toimimme sen puolesta, että
kunta pitää huolta kaikenikäisistä kuntalaisista ja ryhtyy
kehittämään ikäihmisille toimivia asumismuotoja ja palvelumuotoja,
joilla pidetään yllä ikääntyvän henkistä ja fyysistä
vireyttä. Haluamme mahdollistaa myös ikäihmisten asioimis- ja
käyttäjälähtöisen liikennöinnin.


REILU TYÖNANTAJA
 

Kunnan päättäjinä haluamme edelleen vaikuttaa siihen, että
Kontiolahti on reilu työnantaja, joka panostaa henkilöstönsä
työhyvinvointiin, myös omaishoitajat huomioiden. Ruokapalvelujen
uudelleen suunnittelun ja järjestelyjen yhteydessä tulee lisätä
kotimaisten ja lähituotteiden käyttöä huomioiden niiden vaikutukset myös alueelliselle työllisyydelle ja taloudelle. 

Kontiolahti on mukana Työllisyyden kuntakokeilussa. Yhdistykset tulee ottaa mukaan työllisyyden hoitoon ja kuntakokeiluun yhteistyökumppaneiksi. Kontiolahden tulee järjestää työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita heidän työllistymisensä edistämiseksi.  


ALUEELLINEN TASA-ARVO JA TURVALLISUUS

 
Tavoitteenamme on toteuttaa kestävää kuntasuunnittelua, jossa
otetaan erityisesti huomioon alueellisuus, ympäristö, esteettömyys,
turvallisuus, liikkuminen ja eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet.
Haja-asutusalueiden osayleiskaavojen ajantasaisuus on  meille tärkeä
asia.
 
Kontiolahden kasvun myötä liikenneturvallisuuden kehittäminen ja
joustavuus ovat avainasemassa työmatka- koulu, -ja vapaa-ajan
liikenteessä.

 

VAPAA-AIKA


Haluamme  lisätä yhteistyötä kunnan ja kolmannen sektorin kesken
mahdollistaaksemme lasten ja nuorten matalankynnyksen
harrastusmahdollisuuksia.

Lähi- ja luontoliikkumisen mahdollisuuksia pitää kehittää
edelleen. Viihtyisä asuinympäristö ja luonto ovat keskeisiä
vapaa-ajan arvoja.


MAHDOLLISTAVA ELINKEINOPOLITIIKKA
 
Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen elinkeinopolitiikka tuo kuntaan
yrityksiä ja työpaikkoja, kasvua ja verotuloja, jotka mahdollistavat
kuntalaisten palvelujen säilyttämisen ja kehittämisen. Joustavalla 

kaavoituksella ja tonttipolitiikalla olemme mahdollistaneet
yritystoiminnan sijoittumisen kuntaamme. Kunnan ja yritysten
yhteistyöllä lisätään työllistymistä. Elinkeinopolitiikan
edistämisessä kunnan tulee olla jatkossa vahvasti mukana myös
alueellisesti.